Wanneer: Vrijdag 18 maart
Tijdstip: 19.30 – 20.15 uur
Plaats: Cascade
Voor wie: Alle leden en/of ouders/verzorgers van Zinge!
Zoals elk jaar legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en blikken we vooruit naar het komende jaar. Dit jaar zal dat voor het eerst weer ‘live’ in de Cascade gebeuren.

Bent u er bij?
Agenda:
– Opening
– Terugblik 2021
– Vooruitblik 2022/2023

– Jaarverslag
De secretaris Myrthel Groenewout zal een korte toelichting geven op verslag van activiteiten en werkzaamheden van afgelopen jaar.
Gelegenheid tot het stellen van vragen.
Kan de vergadering instemmen met het jaarverslag?

– Jaarrekening
Penningmeester Huib Mastenbroek geeft toelichting op de cijfers van de balans en de staat van baten en lasten.
Verslag van kascommissie die de boeken heeft gecontroleerd.
Gelegenheid tot het stellen van vragen.
Kan de vergadering instemmen met de jaarrekening?

– Bestuurssamenstelling
Secretaris Myrthel Groenewout moet, volgens de statuten, officieel haar functie neerleggen. Zij heeft aangegeven zich herkiesbaar te willen stellen voor een nieuwe periode van 3 jaar.
Eventuele andere kandidaten kunnen zich tot en met 13 maart aanmelden via secretariaat@zinge.nl.

– Stemmen bestuursfunctie

– Rondvraag

– Afsluiting
 
Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,
Myrthel Groenewout